Welkom bij Phoenix! 
Op deze pagina vind je informatie over Phoenix, de organisatie, de mensen en de taken/verantwoordelijkheden van al deze mensen. Veel contactpersonen zijn overigens ook te vinden op de pagina 'algemene informatie' voor Jeugd of Senioren, te bereiken via de witte knoppen bovenaan deze site. 

Heb je vragen over Phoenix, gebruik dan de zoekfunctie linksboven op de pagina. Mocht je het antwoord niet vinden, stuur je vraag dan naar [email protected]. Je vraag wordt dan naar de juiste persoon door gemaild, met het verzoek je vraag te beantwoorden. 

Om snel naar het juiste onderwerp te navigeren, kun je op een van onderstaande links klikken:
Op Phoenix beleef je hockey samen!

SV Phoenix uit Zeist is één van de oudste sportclubs van Nederland, opgericht in 1884. Met een ledenaantal van bijna 1.500 is Phoenix één van de grotere verenigingen binnen de KNHB. We zijn een gezellige familiehockeyclub waar sportiviteit, saamhorigheid en prestatie hand in hand gaan. 

Of je net begint als funkey, je selectie wilt spelen of nog lekker wilt sporten als veteraan of trimhockeylid: voor iedereen wil Phoenix een omgeving bieden waar je met respect voor elkaar omgaat. 

Onze 825 jeugdspelers spelen een grote rol bij onze vereniging. Zij worden opgeleid en ingezet als trainer en scheidsrechter bij de jongste jeugd. Zo leren onze jonge leden ook andere vaardigheden en waarborgen we de kwaliteit en continuïteit van de trainingen. 

Met onze sociabilitycommissie, het jeugdbestuur, de Vrienden van Phoenix en de Business Trophy organiseren we allerlei activiteiten om de binding tussen onze leden en partners met Phoenix te versterken. Daarbij worden we geholpen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zich op allerlei fronten inzet voor onze club.    

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Als je een vergadering wilt bijwonen is het handig (i.v.m. logistieke zaken) als dit van tevoren bij het secretariaat bekend wordt gemaakt. Over het algemeen wordt vergaderd in het clubhuis van Phoenix op een maandag vanaf 20.00 uur.

De samenstelling van het bestuur kun je hier vinden.

Phoenix heeft een unieke opbouw van bijna 1.500 leden. Heeft bijna iedere hockeyvereniging een overschot aan jeugdleden, Phoenix heeft een gelijke verdeling van leden over de zaterdag- (jeugd) en zondagcompetitie (senioren).

Geen hockeyclub zonder vrijwilligers! Hieronder een overzicht van (oud) Phoenixleden die veel voor de club hebben betekend.

Ereleden
Ruud Vermaase, Truus Storimans, Jacques Klok, Fons Orie, Hans Telkamp, Jan Voskens, Jaap Huizinga, Pater Bender, J.L. van Balen, Pater van Gessel, Y. Specken, Antje Orie, R.G. Ingelse, H. Michiels van Kessenich, M. van Eb, Pater Brenninkmeijer, H.P.M. Burgman, Ben Doppen, Wil Doppen, Nicolette Grinwis, Aat Grinwis, Theo Storimans, Margriet Franke, Robert van der Weerd, Tom van Dongen, Marjan Westers, Patrick de Coo, Michiel Vreugdenburg.

Leden van verdienste
Bas de Haan, Jaap Bakker, Herman Goedman, Gerard Hogendoorn, Ko Hoepman, Bernd Tuithof, Wilma Goedman, Carla Salverda, Wim Sijberden, Henny Meerdinkveldboom, Els Bernink, Emmie Bakker, Robert Jan Kramer, Eva de Goede, Leon Jansen.      

Steunpilaren
Tom van Dongen, Marit den Bode, Otto Laureijs, Lisette Burger, Truus Storimans, Ton Kuiper, Annemieke Lengkeek, Robert-Jan Kramer, Anne-Claire Bruinsma, Wim ten Have, Jan Herman Korthals Altes, Tineke Boogaart, Aat Grinwis, Marjan de Groot, Eric van Meygaard, Didier Gielisse, Yvonne Schuller, Evert Franken, Joost Volker, Nicolette Grinwis, Samuel Gans, Jorrit Spruijt, Caroline Zoller, Robert Edzes Koerts, Jantien van der Deen, Anita Verbree, Anouck Gielisse, René Dioncre, Florian Kuijlenburg, Cees van Wijngaarden.

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich
toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Omgangsregels SV Phoenix

Alle leden, vrijwilligers en bezoekers van Phoenix:
 1. bejegenen en behandelen iedereen, met name scheidsrechters, spelers en publiek, met respect.
 2. gaan zorgvuldig om met spullen van Phoenix, met de spullen van elkaar en de spullen van anderen
 3. houden zich aan de Phoenixregels. Dus: zij gebruiken geen geweld, plegen geen vernielingen, drinken niet overmatig, gebruiken geen drugs, rijden niet onder invloed, vallen anderen niet lastig etc.
 4. gedragen zich zowel in als buiten het veld op correcte wijze
 5. vinden sportiviteit en eerlijkheid normaal en tonen zich zowel goede winnaars als goede verliezers
 6. onthouden zich van pesterijen en gewelddadig en intimiderend gedrag
 7. vergoeden de kosten voor al dan niet opzettelijk door hen aangebrachte of veroorzaakte schades en vernielingen
 8. ruimen hun eigen rommel op
 9. kortom: handelen zoals zij zelf behandeld willen worden!

Bestuursleden van de SV Phoenix en door haar aangewezen en/of gemandateerde personen zijn gerechtigd om iedereen die zich niet aan deze gedragsregels houdt de toegang te ontzeggen danwel van het Phoenixterrein te verwijderen. De omgangsregels zijn tevens aanwezig in het clubhuis.

Gedragsregels Phoenix
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft het NOC*NSF samen met o.a. de KNHB gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, coaches en begeleiders en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Alle vrijwilligers die direct of indirect betrokken zijn bij het ondersteunen van jeugdhockey zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. In de ledenadministratie wordt dit vastgelegd. Bij de aanmelding als vrijwilliger bevestigt de vrijwilliger kennis te hebben genomen van de omgangs- en gedragsregels en zich daaraan te onderwerpen. 


Alcoholbeleid 
Vanaf 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dat betekent dat er vanaf dat moment in ons clubhuis (maar ook in andere sportkantines, supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol meer verkocht wordt aan mensen onder de 18 jaar. Klik hier voor het alcoholbeleid van Phoenix

Omdat er toch nog altijd onwenselijke voorvallen kunnen voordoen heeft Phoenix een discipline reglement opgesteld. Download hier het discipline reglement.

Ook voor de AB feesten is een aantal belangrijke regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat deze feesten gezellig blijven. De regels zijn voor het laatst bijgewerkt in december 2014. Je kunt ze hier downloaden.

In 2011 zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van SV Phoenix herzien en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering. Belangrijkste wijziging is dat ouders van jeugdleden beneden de 16 jaar ook stemrecht hebben gekregen.


Natuurlijk heeft Phoenix een eigen clublied. Wil je de tekst lezen? Klik hier voor een pdf bestand. Je kunt het clublied ook beluisteren. De versie die je kunt horen is opgenomen in maart 2014 en wordt door 11 veteranen gezongen! Klik hier!


Phoenix is opgericht in 1884 als cricketvereniging van het Gymnasium in Katwijk. Via Den Haag, Wassenaar en Gulpen komt Phoenix na de Tweede Wereldoorlog naar het RK jongensinternaat Katwijk De Breul naar Zeist. Vanaf 1964 is Phoenix als hockeyclub aangesloten bij de KNHB. Sinds 1976 wordt er niet meer gecricket, maar tot 2003 werd er nog wel honkbal en softbal gespeeld. In 2014 viert Phoenix haar 130 jarig bestaan. 

Oorsprong van het blauw witte Phoenix tenue
De Rooms Katholieke achtergrond van Phoenix verklaart de kleurstelling van het Phoenix tenue (van achter effenblauw, en voor 3 effen banen: blauw, wit, blauw). Deze is afgeleid van de blauwe cape of mantel van de Heilige Maagd Maria: kijk maar naar de Mariabeelden in oude kerken en naar schilderijen waar Maria wordt afgebeeld. Van de rug af gezien is haar cape dan vrijwel altijd geheel effen. Maar als je Maria van de voorkant ziet dan zie je dat de cape niet sluit, hij valt losjes over de schouders waardoor je van de voorkant haar meestal lichtgekleurde (witte of lichtgrijze) lange blouse of hemdjurk ziet. Die draagt ze onder de cape. Dus van voren zie je dan in het midden een lichtgekleurde baan met aan de zijkanten de blauwe voorpanden van de cape.

Koninklijke Erepenning
Bij het 125 jarig bestaan (30 maart 2009) is Phoenix door HM Koningin Beatrix onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.  Als een vereniging meer dan 75 jaar bestaat, "solide" is en een "bepalende rol speelt in haar omgeving" en haar bestuurders bovendien  van "onbesproken gedrag" zijn, dan kan die worden aangevraagd. Als een vereniging een overkoepelend orgaan heeft, in ons geval de KNHB, en dat orgaan is zelf Koninklijk dan kan de vereniging niet ook nog eens Koninklijk zijn. Maar die vereniging kan dan wel de Koninklijke Erepenning toegekend krijgen. En dat is dus bij Phoenix gebeurd. Er zijn foto's gemaakt van deze uitreiking. Die kun je hier bekijken.

Oorsprong van de naam Phoenix
Het verhaal van de mytische Phoenixvogel kent 2 versies, een Griekse en een Egyptische versie. We vertellen ze allebei.

De Griekse versie
Phoenix (soms ook wel geschreven als Feniks) was een belangrijk figuur in de Griekse mythologie. Deze vogel leefde vlak bij een koele bron en was de dienaar van de zonnegod Phoebus. Iedere zonsondergang baadde Phoenix zich in de bron en ging op een tak van een nabij staande boom zitten. Na dit duizend jaar gedaan te hebben, bouwt deze vogel een nest in de hoogste palm (Phoenix is ook een palmensoort) in Phoenicië (ook wel: Venicië). De vogel zingt in dat nest, weer bij zonsondergang, een prachtig klinkend lied. Dit lied is zo mooi dat Phoebus, de zonnegod, zijn vlammende zonnewagen even stilzet om te luisteren. Als hij daarna weer verder rijdt, springen de vonken van zijn haar en daardoor vliegt het nest in de brand. De zingende Phoenix merkt dat te laat, vat vlam en verbrandt. Echter: uit de afgekoelde as herrijst een nieuwe Phoenix. Deze zal weer voor duizend jaar in het gelukkig oord verblijven, iedere dag lekker badderen en na die duizend jaar ook weer een nest bouwen. En daarna weer in de brand vliegen, verbranden, weer uit de as herrijzen etcetera.

De Egyptische versie
De Egyptenaren vereerden duizenden jaren geleden ook de vogel Phoenix. Hun Phoenix was een grote, schitterend gekleurde vogel, met een rijk en gevuld verenkleed en een prachtige zangstem. Altijd was het een mannelijke vogel, en ook de enige in zijn soort en hij leefde vijf eeuwen lang. Als het einde van zijn leven naderde dan bouwde hij een nest van de duurste specerijen, ging erop zitten, stak het nest in de brand en vernietigde zo zichzelf. Uit die as verrees dan weer een nieuwe Phoenix. Wanneer die jonge vogel sterk genoeg was vloog hij weg met het nest waarop de as van zijn vader nog lag. Hij vloog dan naar de zonnestad Heliopolis. Hier zette hij het nest op het altaar van de Zonnegod Ra als eerbewijs aan de Zon. De Phoenix is daarmee het symbool van de Zon, die zelf ook iedere avond lijkt te sterven in een rode vuurgloed, maar die de volgende morgen weer krachtig stralend opkomt. Natuurlijk worden ook hier weer de verrijzenis en de wedergeboorte aangeven. Het is maar mythologie moet je denken. Echter, Phoenix is nog steeds het symbool van verrijzenis! En deze naam is dus heel toepasselijk voor een hockeyvereniging waar na ieder verlies de daarop volgende overwinning toch ook weer een soort verrijzenis is!
 Wat doet de SAP voor Phoenix? 
De Stichting Accommodatie Phoenix (SAP) is ontstaan vanuit de SV Phoenix en heeft de zorg voor de financiering, het beheer en het onderhoud van het clubhuis en de velden. De SAP verhuurt deze aan de SV Phoenix en aan andere huurders en gebruikers zoals de zomerkampen, de bedrijven die een sporttoernooi houden etc. Het bestuur van de SAP voelt een grote verantwoordelijkheid om de hockeysport van de SV Phoenix op een zo goed mogelijke wijze te faciliteren, voor nu en in de toekomst. De SAP doet dat zonder winstoogmerk en is continu bezig om de kosten zo laag mogelijk te houden, met oog voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn: het veldonderhoud door St. Reijnaerde; verfwerk als leertraject van een ROC.

Waarom bestaat de SAP?
De SAP kan door de fiscale regelgeving rond sportvoorzieningen het beheer en onderhoud fiscaal gunstig uitvoeren. Dit betekent voor Phoenix, alle leden en dus de hockeysport een financiële meerwaarde,  zeker bij grote investeringen, zoals de aanleg van de nieuwe velden en de uitbreiding van het clubhuis enkele jaren geleden.      

Hoe werkt het financieel?   De SAP zorgt voor de solide (meerjaren)financiering, het beheer en het (groot) onderhoud van het terrein, alle hockeyvelden en het clubhuis. De SAP doet dus noodzakelijke uitgaven op het gebied van rente en aflossing, terreinonderhoud, schilderwerk, maar ook verzekeringen, nutsvoorzieningen (denk aan de veldverlichting!) en belastingen. 

Genoemde kosten worden gedekt door de inkomsten van de SAP, die in hoofdlijnen bestaan uit de verhuur van het clubhuis aan Phoenix en de afdrachten voor het gebruik van de voorzieningen per lid vanuit de contributie aan Phoenix. De SAP maakt vanzelfsprekend geen winst. Begrotingen en jaarrekeningen van de SAP . Deze zijn inzichtelijk en op te vragen. De begroting en jaarrekening wordt in een bestuurlijk overleg behandeld.
De totale jaarlijkse kosten van de SAP bedragen zo'n € 200.000.

Wie vormen het bestuur van de SAP?
De SAP is een stichting met een eigen bestuur, zonder personele binding met het bestuur van de SV Phoenix. Dit vereist de regelgeving nu eenmaal. Wel hebben alle bestuursleden een sportieve band met Phoenix. 

Je kunt de huidige samenstelling van het SAP-bestuur vinden op deze pagina 

De leden van het bestuur zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. Je kan je vraag sturen naar [email protected]